Bảng đông từ bất quy tắc lớp 8

     

quý khách đang xem bạn dạng rút ít gọn của tư liệu. Xem với mua ngay lập tức bạn dạng không hề thiếu của tài liệu trên trên đây (94.92 KB, 4 trang )


Bạn đang xem: Bảng đông từ bất quy tắc lớp 8

Trong giờ đồng hồ Anh gồm tất cả rượu cồn trường đoản cú tất cả quy tắc và bất phép tắc, trong những số ấy phần hễ từ bỏ bất quy tắcđược xem là phần tạo cho học viên Cảm Xúc khó khăn khi làm bài xích.Để góp các em làm bài tậpgiờ Anh dễ dãi, học giờ Anhtác dụng thì Download.com.vn xin giới thiệuBảng hễ từ bỏ bất quytắc lớp 8.

100 Động tự bất nguyên tắc vào giờ đồng hồ Anh lớp 8

N0 Infinitive Past PastParticiple Meaning

1 be (am,is,are) was, were been thì, là, ở

2 become Became become trsinh sống nên

3 begin Began begun bắt đầu

4 blow Blew blown thổi

5 break Broke broken bể, làm cho vỡ

6 bring Brought brought mang

7 build Built built xây dựng

8 burst Burst burst nổ, nổ tung

9 buy Bought bought mua

10 can Could bao gồm thể

11 catch Caught caught chụp, bắt


12 choose Chose chosen lựa chọn

13 come came come đến

14 cost cost cost trị giá

15 cut cut cut cắt

16 do did done làm

17 draw drew drawn vẽ

18 drink drank drunk uống

19 drive drove driven lái xe


(2)

21 fall fell fallen rơi, xẻ, ngã

22 feed fed fed đến nạp năng lượng, nuôi

23 feel felt felt cảm thấy

24 fight fought fought chiến đấu

25 find found found tra cứu thấy

26 fly flew flown bay

27 forget forgot forgotten quên


28 forgive forgave forgiven tha thứ

29 freeze froze frozen đông lại, ướp

30 get got gotten đạt được, trsống nên

31 give gave given mang lại, biếu, tặng

32 go went gone đi

33 grow grew grown mọc, béo lên

34 hang hung hang treo

35 have had had có

36 hear heard heard nghe, nghe thấy

37 hide hid hidden che dấu, ẩn nấp

38 hit hit hit tiến công, đụng, va

39 hold held held chũm, tổ chức

40 hurt hurt hurt làm cho nhức, đau

41 keep kept kept duy trì, giữ gìn

42 know knew known biết


43 lay laid laid đặt, đẻ (trứng)

44 lead led led dẫn dắt, lãnh đạo

45 lean leant leant nghiêng, dựa vào

46 learn learnt learnt học


(3)

48 lover lent lent mang lại mượn

49 let let let để cho

50 lie laid lain nằm

51 light lighted lit thắp sáng

52 đại bại lost lost đánh mất, lạc

53 make made made làm, chế tạo

54 may might được phxay, tất cả lẽ

55 meet met met gặp

56 must had to lớn phải

57 pay paid paid trả tiền

58 put put put đặt, để


59 read read read đọc

60 ride rode ridden cưỡi, đi (xe)

61 ring rang rung rung, reo

62 rise rose risen dâng lên

63 run ran run chạy

64 Say said said nói

65 See saw seen thấy được, thấy

66 Sell sold sold bán

67 skết thúc sent sent gởi

68 Set phối set đặt, để

69 shake shook shaken rung, lắc

70 shall should đã, nên

71 shine shone shone chiếu sáng

72 shoot shot shot bắn, giảm (bóng)

73 show showed shown chỉ, cho xem


(4)

75 Sing sang trọng sung hát

76 Sink sank sunk chìm xuống

77 Sit sat sat ngồi

78 sleep slept slept ngủ

79 smell smelt smelt ngửi

80 speak spoke spoken nói

81 spend spent spent tiêu, xài, trải qua

82 split split split chẻ, nứt

83 spread spread spread trải ra, lan đi

84 stvà stood stood đúng

85 steal stole stolen tấn công cắp

86 strike stroke stricken tiến công, đình cơng

87 sweep swept swept qt

88 swim swam swum bơi

89 take took taken thế lấy


90 teach taught taught dạy

91 tear tore torn xé rách

92 tell told told nhắc lại, nói

93 think thought thought nghĩ, suy nghĩ

94 throw threw thrown nỉm, quăng

95 underst& understood understood hiểu

96 wake woke waken thức dậy

97 wear wore worn khoác, với, đội

98 will would sẽ

99 win won won chiến thắng cuộc


học tập giờ đồng hồ AnhBảng rượu cồn trường đoản cú bất quy

Tài liệu liên quan


Xem thêm: Cách Dùng Yet Trong Tiếng Anh, Cách Dùng “Already, Since, Just, Still Và Yet”

*
Bảng đụng từ bỏ bất quy tắc trong giờ anh 8 3 55
*
450 động tự bất luật lệ trong Tiếng anh 26 5 66
*
Báo cáo khoa học:Các ở trong tính ngữ nghĩa của đụng tự chỉ địa chỉ trong giờ đồng hồ Anh doc 5 576 0
*
BẢNG ĐỘNG TỬ BẤT QUI TẮC TRONG TIẾNG ANH pptx 3 1 26
*
Các các cồn từ phổ cập độc nhất trong giờ Anh xếp theo bảng chữ cái (AZ) 12 4 57
*
Các cồn trường đoản cú theo từng mùa vào tiếng Anh docx 5 404 0
*
572 Động Từ bất quy tắc vào giờ đồng hồ Anh pptx 10 9 233
*
Động từ bất luật lệ trong Tiếng Anh 2 1 3
*
english verbs say tell speak talk & their vietnamese equivalents = động trường đoản cú say tell talk vào tiếng anh và phần đông tương tự vào tiếng việt 46 849 6
*
Động tự nhiều thành tố vào giờ Anh gần như lỗi học viên trường trung học phổ thông siêng Nguyễn Huệ thường xuyên thắc mắc cùng số đông phương án khả hữu 53 521 0
*


Tài liệu chúng ta tìm kiếm tìm đang chuẩn bị mua về


(94.92 KB - 4 trang) - Tải Bảng động từ bất nguyên tắc lớp 8 - 100 Động tự bất quy tắc vào tiếng Anh lớp 8
Tải bạn dạng rất đầy đủ ngay lập tức
×