Năm nay tuổi cô hơn 4 lần tuổi cháu là 2 tuổi

     

§ 3.

Bạn đang xem: Năm nay tuổi cô hơn 4 lần tuổi cháu là 2 tuổi

TOÁN VỀ TUỔI Bài 1: Năm ni, tuổi cô vội 8 lần tuổi con cháu. Mười hai năm sau, tuổi cô vội 2, 4 lần tuổi con cháu. Tính tuổi của nhị cô con cháu hiện giờ. Hd: Hiệu số tuổi của nhì cô cháu hiện giờ là: 8 – 1 = 7 (lần tuổi con cháu hiện nay) Hiệu số tuổi của hai cô cháu khi tuổi cô vội 2, 4 lần tuổi cháu là 2, 4 – 1 = 1, 4 (lần tuổi cháu lúc đó) Vì hiệu số tuổi của 2 cô cháu ko chuyển đổi theo thời hạn...§ 3. TOÁN VỀ TUỔIBài 1: Năm ni, tuổi cô cấp 8 lần tuổi cháu. Mười 2 năm sau, tuổi cô cấp 2, 4 lầntuổi con cháu. Tính tuổi của nhì cô con cháu hiện thời. Hd: Hiệu số tuổi của hai cô con cháu hiện nay là: 8 – 1 = 7 (lần tuổi cháu hiện nay nay) Hiệu số tuổi của nhị cô con cháu khi tuổi cô vội 2, 4 lần tuổi cháu là 2, 4 – 1 = 1,4 (lần tuổi cháu thời điểm đó) Vì hiệu số tuổi của 2 cô con cháu ko đổi khác theo thời gian nên: 7 lần tuổicon cháu bây giờ = 1, 4 lần tuổi cháu cơ hội kia. Hay biện pháp khác: 1lần tuổi cháu bây chừ = 0, gấp đôi tuổi cháu thời điểm kia Ta gồm sơ đồ: Tuổi cháu hiện nay nay: Tuổi con cháu sau 12 năm: Tuổi cháu bây giờ là 12 : (5 – 1) 1 = 3 (tuổi) Tuổi cô bây giờ là 3 8 = 24 (tuổi)Bài 2: Trong thời điểm này tuổi phụ vương vội vàng 5 lần tuổi nhỏ. Trước phía trên 6 năm tuổi phụ thân vội 17 lầntuổi con.Tính tuổi của thân phụ cùng của nhỏ bây giờ. Hd: Hiệu số tuổi của hai phụ thân bé bây giờ là: 5 – 1 = 4 (lần tuổi nhỏ hiện nay) Hiệu số tuổi của hai cha con Lúc tuổi thân phụ vội vàng 17 lần tuổi con là 17 – 1 = 16(lần tuổi bé dịp đó) Vì hiệu số tuổi của 2 cha bé không đổi khác theo thời gian nên: 4 lần tuổibé hiện thời = 16 lần tuổi con lúc ấy. Hay giải pháp khác: 1lần tuổi nhỏ hiện giờ = 4 lần tuổi con lúc kia Ta tất cả sơ đồ: Tuổi nhỏ trước 6 năm: Tuổi nhỏ hiện tại nay: Tuổi con hiện giờ là: 6 : (4 – 1) 4 = 8 (tuổi) Tuổi cô bây giờ là : 8 5 = 40 (tuổi)Bài 3: Năm ni tuổi của 2 thân phụ nhỏ cùng lại bởi 36. Đến khi tuổi con bằng tuổi phụ thân 5bây chừ thì tuổi nhỏ bằng tuổi phụ vương thời gian đó. Tìm tuổi 2 phụ thân con bây chừ. 9Hd: Nếu coi tuổi nhỏ về sau là 5 phần thì tuổi phụ vương sau đây là 9 phần như vậy. lúc đó hiệu số tuổi của 2 thân phụ con là 9 – 5 = 4 (phần) Vì hiện nay tuổi phụ vương bằng tuổi bé sau này yêu cầu hiện thời tuổi thân phụ chiếm 5phần cơ mà hiệu số tuổi của 2 phụ thân con không đổi khác theo thời hạn (hiệu là 4 phần)đề xuất số phần tuổi con là 5 – 4 = 1(phần). Do kia hiện nay số phần tuổi của 2 thân phụ conlà 5 + 1 = 6 (phần) Ta bao gồm sơ đồ: Tuổi bé hiện nay: 36 tuổi Tuổi thân phụ hiện tại nay: Tuổi con sau này: Tuổi cha sau này: Vậy tuổi bé hiện nay là 36 : 6 = 6 (tuổi). Tuổi cha hiện giờ là 36 – 6 = 30 (tuổi).Bài 4: Năm nay, tuổi bố cấp 2,2 lần tuổi nhỏ. Hai mươi lăm năm về trước, tuổi bốvội vàng 8,gấp đôi tuổi nhỏ. Hỏi khi tuổi cha gấp 3 lần tuổi con thì con bao nhiêu tuổi? Hd: Tuổi ba bây chừ rộng tuổi con số lần là: 2, 2 – 1 = 1,2 (lần tuổi nhỏ hiện nay nay). Tuổi ba cách đây 25 năm hơn tuổi con số lần là 8, 2 – 1 = 7,2 (lần tuổi condịp đó). Vậy ta suy ra: 1,2 lần tuổi nhỏ bây giờ = 7,gấp đôi tuổi nhỏ lúc kia. Tuổi con hiện nay gấp tuổi bé 25 năm ngoái số lần là: 7,2 : 1,2 = 6 (lần). Ta bao gồm sơ đồ: Tuổi bé trước đây: 25 Tuổi nhỏ hiện tại nay: Tuổi nhỏ bây chừ là: 25 : (6 – 1) 6 = 30 (tuổi). Tuổi bố hiện giờ là : 30 2,2 = 66 (tuổi). Hiệu số tuổi của 2 ba bé hiên ni là: 66 – 30 = 36 (tuổi) Ta gồm hiệu số tuổi của 2 ba bé Lúc tuổ khi tía vội 3 lần tuổi nhỏ là gấp đôi tuổibé lúc ấy. Do đó 2 lần tuổi bé trong tương lai = 36 tuổi Vậy tuổi nhỏ khi đó là: 36 : 2 = 18 (tuổi)Bài 5: Trong thời điểm này tuổi thân phụ cấp 4 lần tuổi nhỏ. Trước phía trên 6 năm tuổi thân phụ vội vàng 13 lầntuổi con. Tính tuổi của thân phụ và của con bây chừ Hd: Ta có: Hiệu số tuổi của 2 cha nhỏ hiên ni là 3 lần tuổi nhỏ hiện nay Hiệu số tuổi của 2 thân phụ nhỏ trước đó 6 năm là 12 lần tuổi nhỏ lúc đó Vậy: 3 lần tuổi nhỏ hiện giờ = 12 lần tuổi nhỏ trước đó. Ta có sơ đồ: Tuổi bé trước đây: Tuổi nhỏ hiện nay nay: 6 Tuổi bé trước đấy là 6 : (4 – 1) 1 = 2 (tuổi) Tuổi bé bây giờ là: 2 + 6 = 8 (tuổi) Tuổi thân phụ bây chừ là : 8 4 = 32 (tuổi).Bài 6: Tuổi bà năm nay vội 4,gấp đôi tuổi cháu. Mười năm về trước, tuổi bà gấp 10,6lần tuổi con cháu. Tính tuổi bà cùng tuổi con cháu hiện nay. Hd: Vì hiệu số tuổi của nhị bà cháu ko chuyển đổi theo thời hạn đề xuất 3,gấp đôi tuổicon cháu bây chừ = 9,6 lần tuổi con cháu 10 thời gian trước. Hay tuổi cháu hiện nay = 3 lần tuổi cháu 10 năm ngoái. Vậy tuổi con cháu hiện giờ là: (10 : 2) 3 = 15 (tuổi). Tuổi bà hiện thời là :15 4,2 = 63 (tuổi)Bài 7: Năm nay, tuổi bác bỏ vội vàng 3 lần tuổi cháu. Mười lăm năm về trước, tuổi chưng gấp9 lần tuổi con cháu. Hỏi khi tuổi bác gấp gấp đôi tuổi con cháu thì con cháu từng nào tuổi? Hd: Tuổi bác bây giờ rộng tuổi cháu mốc giới hạn là: 3 – 1 = 2 (lần tuổi con cháu hiện nay nay). Tuổi bác cách đây 15 năm hơn tuổi con cháu số lần là 9 – 1 = 8 (lần tuổi con cháu lúcđó). Vậy suy ra: gấp đôi tuổi con cháu bây giờ = 8 lần tuổi con cháu thời điểm kia. Hay: 1 lần tuổi cháu hiện giờ = 4 lần tuổi cháu cơ hội đó. Tuổi con cháu hiện thời là: 15 : (4 – 1) 4 = 20 (tuổi). Tuổi bác bỏ hiện nay là: 3 = 60 (tuổi). trăng tròn Lúc tuổi bác gấp 2 lần tuổi cháu thì tuổi cháu là: 40 : 2 1 = 40 (tuổi).Bài 8: Năm nay, tuổi bà bầu cấp 2,5 lần tuổi bé. Nhưng 6 về trước, tuổi bà bầu vội 4 lầntuổi nhỏ. Tính tuổi của 2 người mẹ bé hiện tại nay? Hd: Hiệu số tuổi của 2 người mẹ nhỏ bây chừ là: 2,5 – 1, 5 = 1,5 (lần tuổi con hiện nay nay).

Xem thêm: Game Of Throne: Tóm Tắt Truyện Trò Chơi Vương Quyền, Tóm Tắt Truyện Trò Chơi Vương Quyền

Hiệu số tuổi của 2 người mẹ nhỏ trước đó 6 năm là: 4 – 1 = 3 (lần tuổi nhỏ thời điểm đó). Vậy suy ra: 1, 5 lần tuổi con hiện nay = 3 lần tuổi nhỏ trước đó. Hay: 1 lần tuổi cháu bây chừ = gấp đôi tuổi con cháu thời gian đó. Ta gồm sơ đồ: Tuổi con trước đây: Tuổi con hiện nay nay: 6 Tuổi nhỏ bây chừ là: 6 : (2 – 1) 2 = 12 (tuổi). Tuổi chị em hiện nay là: 2,5 = 30 (tuổi). 12Bài 9: Năm ni anh 27 tuổi. Biết rằng năm nhưng tuổi của anh ấy bằng tuổi của em hiệnnay thì tuổi của anh ý chỉ bằng nửa tuổi của anh ấy khi đó. Tính tuổi của em hiện tại nay? Hd: Theo bài xích ra ta có: Tuổi của anh ý trước đây gấp gấp đôi tuổi của em trước đó Tuổi của em bây giờ vội vàng gấp đôi tuổi của em trước đó Hiệu số tuổi của 2 bằng hữu trước đó tuổi bằng 1 lần tuổi của em trướctrên đây. Mà hiệu số tuổi của 2 bạn ko thay đổi đề xuất suy ra: Tuổi của anh hiện thời gấp(2 + 1) lần tuổi của em trước đây. Do đó tất cả sơ vật sau: Tuổi em trước đây: Tuổi anh trước đây: Tuổi em hiện tại nay: Tuổi anh hiện nay nay: 27 Tuổi của em hiện thời là: 27 : 3 2 = 18 (tuổi)Bài 10: Lúc này tổng cộng tuổi của 2 anh và em là 20 tuổi. Biết rằng tuổi của em hiệnni vội 2 lần tuổi của em lúc anh bởi tuổi em hiện nay. Tính tuổi 2 bạn hiệnnay? Hd: Theo bài ra ta có: Tuổi của em hiện thời cấp 2 lần tuổi của em trước đó Tuổi của anh ấy trước đó vội gấp đôi tuổi của em trước đây Hiệu số tuổi của 2 bạn bè trước đây tuổi bởi 1 lần tuổi của em trướcphía trên. Mà hiệu số tuổi của 2 tín đồ ko đổi đề nghị suy ra: Tuổi của anh bây chừ gấp(2 + 1) lần tuổi của em trước đó. Do đó gồm sơ thiết bị sau: Tuổi em trước đây: Tuổi anh trước đây: Tuổi em hiện nay: đôi mươi Tuổi anh hiện nay nay: Tuổi của em hiện nay là: 20 : (3 + 2) 2 = 8 (tuổi) Tuổi của anh ấy hiện thời là: trăng tròn – 8 = 12 (tuổi)Bài 11: Lúc bấy giờ toàn bô tuổi của 2 anh cùng em là 15 tuổi. Biết rằng khi tuổi của embằng tuổi của anh ý hiện thời thì tuổi của anh ấy vội 1,5 lần tuổi của em lúc đó. Tínhtuổi 2 fan hiện nay? Hd: Theo bài bác ra ta có: Tuổi của anh ấy sau đây vội vàng 1,5 lần tuổi của em sau đây Tuổi của anh ấy bây giờ bằng tuổi của em trong tương lai Hiệu số tuổi của 2 anh em sau đây tuổi bằng 0,5 lần tuổi của em saunày. Mà hiệu số tuổi của 2 tín đồ ko đổi đề nghị suy ra: Tuổi của em hiện giờ bằng0,5 lần tuổi của em sau này. Do kia có sơ đồ sau: Tuổi em hiện nay: 15 Tuổi anh hiện tại nay: Tuổi em sau này: Tuổi anh sau này: Tuổi của em hiện nay là: 15 : (1 + 2) 2 = 6 (tuổi) Tuổi của anh ý hiện nay là: 15 – 6 = 9 (tuổi)Bài 12: Lúc này An nhiều hơn thế Bình 14 tuổi. Tính tuổi của 2 người bây giờ, hiểu được 5Khi tuổi của Bình bằng tuổi của An bây giờ thì tuổi của An bởi lần tuổi của Bình 3khi đó. Hd: Theo bài ra ta có: 5 Tuổi của An sau này bằng lần tuổi của Bình sau đây 3 5 2 Hiệu số tuổi của 2 tín đồ sau này bởi lần tuổi của Bình trong tương lai -1= 3 3 Tuổi của An bây chừ bởi 1 lần tuổi của Bình sau này Suy ta tuổi của Bình bây giờ bằng 1 - 2 = 1 lần tuổi của Bình trong tương lai 3 3 Vậy ta bao gồm sơ vật nlỗi sau: Tuổi Bình hiện nay nay: 14 Tuổi An hiện nay: Tuổi Bình sau này: Tuổi An sau này: Theo sơ vật trên ta có: Tuổi của An hiện thời là: 14 : (3 – 1) × 3 = 21 (tuổi) Tuổi của Bình hiện thời là: 14 : (3 – 1) × 1 = 7 (tuổi)Bài 13: Lúc bấy giờ Hùng nhiều hơn Minc 12 tuổi. Tính tuổi của 2 fan hiện thời, biếtrằng Khi tuổi của Minh bởi tuổi của Hùng hiện nay thì tuổi của Minh bởi 3 lần 5tuổi của Hùng lúc ấy. Hd: Theo bài xích ra ta có: 5 Tuổi của Hùng sau đây bởi lần tuổi của Minch sau đây 3 Hiệu số tuổi của 2 bạn về sau bằng 5 - 1 = 2 lần tuổi của Minh sau 3 3này Tuổi của Hùng hiện giờ bởi 1 lần tuổi của Minch về sau Suy ta tuổi của Minc bây chừ bởi 1 - 2 = 1 lần tuổi của Minch sau đây 3 3 Vậy ta có sơ đồ dùng nlỗi sau: Tuổi Minc hiện nay: 12 Tuổi Hùng hiện nay nay: Tuổi Minh sau này: Tuổi Hùng sau này: Theo sơ đồ trên ta có: Tuổi của Hùng bây giờ là: 12 : (3 – 1) × 3 = 18 (tuổi) Tuổi của Minh hiện giờ là: 12 : (3 – 1) × 1 = 6 (tuổi)Bài 14: Hiện nay tuổi của bố cấp 4 lần tuổi của con với toàn bô tuổi của 2 bố nhỏ là50 tuổi. Hỏi sau từng nào năm nữa tuổi cha cấp gấp đôi tuổi con? Hd: Theo bài xích ra ta có: Tuổi của ba hiện nay là: 50 : (4 + 1) × 4 = 40 (tuổi) Tuổi của bé hiện thời là: 50 : (4 + 1) × 1 = 10 (tuổi) Hiệu số tuổi của 2 cha bé bây giờ là 40 – 10 = 30 (tuổi) Hiệu số tuổi của 2 bố bé sau này bởi 1 lần tuổi của nhỏ sau này Mà hiệu số tuổi của 2 bạn không thay đổi theo thời gian phải suy ra: 1 lầntuổi của bé về sau bằng 30 tuổi. Do kia bao gồm sơ vật dụng về mối quan hệ thân tuổi conbây chừ với sau đây nlỗi sau: Tuổi của nhỏ bây giờ là: 20 : (3 - 1) 1 = 10 (tuổi) Vậy thời gian tiếp nối nhằm tuổi bố vội vàng 2 lần tuổi bé là: 30 – 10 = trăng tròn (năm)Bài 15: Hiện giờ tuổi của tía gấp 4 lần tuổi của nhỏ cùng sau hai mươi năm nữa tuổi của bốvội vàng gấp đôi tuổi con. Tính tuổi của nhị tía con hiện nay nay? Hd: Theo bài ra ta có: Hiệu số tuổi của 2 tía nhỏ hiện giờ bởi 3 lần tuổi của nhỏ hiện thời Hiệu số tuổi của 2 bố bé sau 20 năm bằng 1 lần tuổi của bé khi đó Mà hiệu số tuổi của 2 fan không thay đổi theo thời gian cần suy ra: 3 lầntuổi của con bây giờ bằng 1 lần tuổi của con sau hai mươi năm. Do đó có sơ đồ vật về mốitình dục giữa tuổi bé hiện giờ cùng sau này như sau: Tuổi nhỏ hiện nay: 20 năm Tuổi con sau đôi mươi năm: Tuổi của nhỏ hiện nay là: đôi mươi : (3 - 1) 1 = 10 (tuổi) Tuổi của tía hiện thời là: 10 × 4 = 40 (tuổi)Bài 16: Lúc này toàn bô tuổi của 2 ba bé là 50 tuổi vội và biết rằng sau 20 nămnữa tuổi của bố gấp 2 lần tuổi nhỏ. Tính tuổi của nhị bố con hiện nay? Hd: Theo bài ra ta có: Tổng số tuổi của 2 bố nhỏ hiện thời bởi 50 tuổi Vậy tổng thể tuổi của 2 cha nhỏ sau 20 năm là: 2 × trăng tròn + 50 = 90 (tuổi) Mà sau hai mươi năm tuổi tía cấp gấp đôi tuổi nhỏ. vì thế ta sẽ đưa bài bác toánvề dạng tân oán tra cứu 2 số lúc biết tổng bởi 90 với tỷ số là một . Do kia ta tính được tuổ i 2nhỏ sau hai mươi năm như sau: Tuổi của con sau 20 năm là: 90 tuổi : ( 2 + 1) × 1 = 30 (tuổi) Tuổi của bé bây giờ là: 30 - đôi mươi = 10 (tuổi) Tuổi của bố bây chừ là: 50 - 10 = 40 (tuổi)Bài 17: Hiện giờ chị hơn em 7 tuổi. Biết rằng lúc tuổi của em bằng tuổi của chị ấy hiệnnay thì tuổi của chị ý vội 1,5 lần tuổi của em khi đó. Tính tuổi 2 fan hiện nay nay? Hd: Theo bài xích ra ta có: Tuổi của đưa ra trong tương lai cấp 1,5 lần tuổi của em trong tương lai Tuổi của chị ấy bây chừ bởi tuổi của em về sau Hiệu số tuổi của 2 chị e m về sau tuổi bằng 0,5 lần tuổi của em saunày. Mà hiệu số tuổi của 2 người ko thay đổi, yêu cầu suy ra: Tuổi của em hiện giờ bằng0,5 lần tuổi của em sau đây. Do đó gồm sơ thiết bị sau: Tuổi em hiện tại nay: 7 Tuổi chị hiện tại nay: Tuổi em sau này: Tuổi chị sau này: Tuổi của em hiện giờ là: 7 : (2 - 1) 1 = 7 (tuổi) Tuổi của anh hiện thời là: 7 + 7 = 14 (tuổi)Bài 18: Năm ni chị 25 tuổi. Biết rằng năm cơ mà tuổi của chị bằng tuổi của em hiệ n 1nay thì tuổi của em chỉ bằng tuổi của chị ý lúc ấy. Tính tuổi của em hiện nay? 3 Hd: Theo bài xích ra ta có: Tuổi của chị trước đây vội vàng 3 lần tuổi của em trước đó Tuổi của em bây giờ cấp 3 lần tuổi của em trước đây Hiệu số tuổi của 2 bà mẹ trước đây tuổi bằng 2 lần tuổi của em trướctrên đây. Mà hiệu số tuổi của 2 bạn ko đổi cần suy ra: Tuổi của chị bây chừ gấp(3 + 2) lần tuổi của em trước đây. Do đó tất cả sơ thứ sau: Tuổi em trước đây: Tuổi chị trước đây: Tuổi em hiện nay nay: Tuổi chị hiện tại nay: 25 Tuổi của em hiện nay là: 25 : 5 3 = 15 (tuổi)Bài 19: Năm nay em 4 tuổi. Biết rằng năm nhưng mà tuổi của em bởi tuổi của chị ấy hiện 3ni thì tuổi của em chỉ bằng tuổi của chị khi đó. Tính tuổi của chị hiện nay? 5 Hd: Theo bài ra ta có: 5 Tuổi của chị ấy sau đây bởi lần tuổi của em trong tương lai 3 Tuổi của chị ấy bây giờ bằng 1 lần tuổi của em sau này 5 2 Hiệu số tuổi của 2 mẹ sau đây tuổi bằng - 1 = lần tuổi của em 3 3về sau. Mà hiệu số tuổi của 2 người ko đổi nên suy ra: Tuổi của em bây giờ 4 21bởi 1 - = lần uổi em ủaệem về sau. Do kia bao gồm sơ thứ sau: T tuổi c hi n nay: 3 3 Tuổi chị hiện nay nay: Tuổi em sau này: Tuổi chị sau này: Tuổi của chị ấy hiện nay là: 4 : 1 3 = 12 (tuổi)Bài 20: Hiện giờ chị rộng em 6 tuổi. Biết rằng lúc tuổi của em bởi tuổi của chị ấy hiệnni thì tuổi của chị vội 3 lần tuổi của em bây chừ. Tính tuổi 2 fan hiện nay nay? Hd: Theo bài bác ra ta có: Tuổi chị hiện giờ bởi tuổi em sau này. Hiệu số tuổi của 2 bà mẹ bây chừ với sau đây đều bởi 6 tuổi. Do đó suy ra: Tuổi của em hiện giờ + 6 tuổi = Tuổi của em sau này Tuổi của em sau đây + 6 tuổi = Tuổi của chị ấy trong tương lai Suy ra: Tuổi của em hiện giờ + 12 tuổi = Tuổi của chị trong tương lai Mà ta biết rằng: Tuổi của chị ý về sau cấp 3 lần tuổi em hiện giờ. Vậy suy ra: Tuổi của em bây chừ + 12 tuổi = 3 × Tuổi của em bây giờ  2 × Tuổi của em bây chừ = 12 (tuổi)  Tuổi của em hiện giờ là: 12 : 2 = 6 (tuổi) Tuổi của chị ý bây giờ là: 6 + 6 = 12 (tuổi)Bài 21: Tính tuổi của nhì bạn bè bây chừ. Biết rằng 62,5% tuổi anh hơn 75% tuổiem là 2 tuổi và 1/2 tuổi anh rộng 37,5% tuổi em là 7 tuổi Hd: Theo bài ra ta có: một nửa tuổi anh rộng 37,5% tuổi em là 7 tuổi  100% tuổi anh hơn 75% tuổi em là 14 tuổi Mà 62,5% tuổi anh rộng 75% tuổi em là 2 tuổi  100% - 62,5% = 37,5% tuổi anh là 14- 2 = 12 tuổi Vậy tuổi anh là: 12 : 37,5 × 100 = 32 (tuổi) 75% tuổi em bây chừ là: 32 - 14 = 18 (tuổi) Tuổi em hiện giờ là: 18 : 75 × 100 = 24 (tuổi)